Ο επιδιωκόμενος σκοπός των «Εκδόσεων Κέφαλος» είναι αποκλειστικά πολιτιστικός, κοινωνικός, επιστημονικός και εκπαιδευτικός μέσα στα πλαίσια της αποστολής των συμβαλλομένων και πλήρως εναρμονιζόμενος μ’ αυτήν. Ειδικότερα ο σκοπός της Εταιρίας είναι:
1. Η προαγωγή και προβολή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και του λογοτεχνικού, πολιτιστικού και επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Η ευθύνη, πρωτοβουλία και επιμέλεια για τη βράβευση λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών έργων και η σύσταση κανονισμού για την διαδικασία ανάδειξης των εν λόγω βραβείων.
3. Η παρέμβαση σε δημόσιες αρχές και θεσμικά όργανα για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης ελληνικής επιστημονικής παιδείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά ή μη με τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τις επιστήμες και την παιδεία.