Ο επιδιωκόμενος σκοπός του εκπαιδευτικού τμήματος: «Ακαδημία Κέφαλος» του ομώνυμου εκδοτικού οίκου: «Εκδόσεις Κέφαλος» είναι αποκλειστικά πολιτιστικός, κοινωνικός, επιστημονικός και εκπαιδευτικός μέσα στο πλαίσιο της αποστολής της. Ειδικότερα ο σκοπός της Ακαδημίας είναι:

1. Η προαγωγή και προβολή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και του λογοτεχνικού, πολιτιστικού και επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Η ευθύνη, πρωτοβουλία και επιμέλεια για τη βράβευση λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών έργων και η σύσταση κανονισμού για την διαδικασία ανάδειξης των εν λόγω βραβείων.

3. Η παρέμβαση σε δημόσιες αρχές και θεσμικά όργανα για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης ελληνικής επιστημονικής παιδείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά ή μη με τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τις επιστήμες και την παιδεία. Ειδικότερα ως προς τη λογοτεχνία, σκοπός των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Παράλληλα τα εν λόγω προγράμματα αποβλέπουν στην εξειδίκευση των λογοτεχνών με σκοπό την απόκτηση του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου πάνω στην τέχνη και τη δημιουργική παραγωγή του ελληνικού λόγου. Μέσα από τη συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της θεωρίας και της ιστορίας της λογοτεχνίας, ο λογοτέχνης καταρτίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της ίδιας της τέχνης του λόγου, σε επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτικής των λογοτεχνικών ειδών.